Manukau Coastal Walks


Trail running – Waikōwhai Walkway (Manukau Coastal Edge Walks) in Auckland 1

Trails: The Waikōwhai Walkway ie Manukau Coastal Edge Walks. Taylors Bay Playground car park – Grannys Bay – Hillsborough Reserve – Wesley Bay – Captains Bush – Waikōwhai Park – Cape Horn – Wattle Bay Reserve – Manukau Domain – Lynfield Cove Reserve walks – Lynfield Cove Beach – return back. Car Park: Yes. Public […]